Priprema Prvog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja Republike Srbije prema UNFCCC

 

OSNOVNE INFORMACIJE:

Republika Srbija, kao ne-Aneks I država članica UNFCCC nema obavezu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, ali je u obavezi da redovno podnosi izveštaje Konferenciji strana Konvencije.
Od ratifikacije Okvirne konvecije UN o promeni klime (2001.) i Kjoto protokola (2008.) učinjeni su značajni napori na uspostavljanju zakonodavnog, institucionalnog i političkog okvira, uključujući i podnošenje Prvog izveštaja Republike Srbije prema UNFCCC 2010. godine, kao i podnošenje sedam projekata u okviru Mehanizma čistog razvoja, u poslednje tri godine.

Značajan napredak u borbi protiv klimatskih promena se desio započinjanjem procesa pridruživanja EU i usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, te je veoma važno uspostaviti zakonodavni i institucionalni okvir za sistem monitoringa, izveštavanja i verifikacije. Takođe, važno je unaprediti nacionalni sistem za upravljanje bazom podataka, kao i za pripremu inventara gasova sa efektom staklene bašte.

Uspostavljenje sistema dvogodišnjeg izveštavanja prema UNFCCC će značajno doprineti jačanju tehničkih i institucionalnih nacionalnih kapaciteta u oblasti klimatskih promena.


CILJ

Cilj projekta je da se pripremi Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.


PROJECT PROFILE

 • Trajanje projekta: 2014 – 2015.
 • Finansiranje projekta: Ukupan budžet je US$ 401.827; Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) je obezbedio US$ 352,000, dok je ostatak obezbeđen u vidu nenovčanih doprinosa od strane partnera na projektu.
 • Projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i Agencijom za zaštitu životne sredine.


Aktivnosti

 • Priprema inventara gasova sa efektom staklene bašte za period 2010-2013
 • Procena mera mitigacije i akcioni plan mitigacije do 2020
 • Podrška uspostavljnaju nacionalnog sistema monitoringa, izveštavanja i verifikacije
 • Analiza finansijskih, tehničkih i institucionalnih potreba za ušpešnu implementaciju Konvencije 


Rezultati

 • Pripremljen inventar gasova sa efektom staklene baste za period 2010-2013
 • Pripremljen akcioni plan mitigacije do 2030. godine
 • Unapređen nacionalni sistem monitoringa, izveštavanja i verifikacije
 • Analiza finansijskih, tehničkih i institucionalnih potreba za ušpešnu implementaciju Konvencije


Sinergije sa drugim UNDP projektima:

 • Priprema Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

Jačanje nacionalnih kapaciteta u cilju sistematskog pristupa implementaciji Konvencije i borbi protiv klimatskih promena, kao i uspostavljanje dvogodišnjeg sistema izveštavanja

 • Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji

Doprinos razvijanju programa/akcionog plana mitigacije do 2030. godine

 • Podrška održivom saobraćaju u Beogradu

Jačanje nacionalnih kapaciteta, kao i podizanja svesti javnosti o problemu klimatskih promena

 • Uspostavljanje baze podataka o gubicima izazvanim katastrofama u Republici Srbiji

Jačanje nacionalnih kapaciteta, kao i podizanja svesti javnosti o problemu klimatskih promena


 Veza sa drugim akterima u oblasti klimatskih promena

 • Uključivanje problema klimatskih promena u sektorske i nacionalne strategije razvoja zemlje
 • Podrška zajedničkom strateškom pristupu problemu klimatskih promena u Srbiji u skaldu sa UNFCCC i relevantim EU regulativama