Izveštavanje

 

Strane potpisnice Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime (UNFCCC) obavezne su da podnose nacionalne izveštaje o sprovođenju Konvencije Konferenciji strana (COP). Republika Srbija je 2010.g. objavila svoj Prvi nacionalni izveštaj i trenutno priprema Drugi nacionalni izveštaj.


Zahtevi u pogledu sadržaja i vremenski rokovi za podnošenje izveštaja razlikuju se za Aneks I države i za ne- Aneks I države, što je u skladu sa načelom "zajedničkih ali izdiferenciranih obaveza" iz Konvencije.


Svaka Aneks I država obavezna je da dostavi inicijalni nacionalni izveštaj u roku od tri godine od stupanja Konvencije na snagu za dotičnu stranu. Nacionalni izveštaji obično sadrže informacije o nacionalnim okolnostima, proceni ugroženosti, finansijskim resursima, i transferu tehnologije, kao i o edukaciji, obukama, podizanju svesti javnosti. Takođe, Konferencija strana (COP) je odlučila da ne-Aneks I države, u skladu sa svojim mogućnostima, treba da dostave svoj prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj do decembra 2014.g.


Da bi se osigurao kvalitet izveštavanja, ne- Aneks I države dobijaju finansijsku i tehničku pomoć u pripremi nacionalnih izveštaja, preko Sekretarijata Konvencije UNFCCC. Sa ciljem da se unapredi proces izrade nacionalnih izveštaja, uspostavljena je Konsultativna grupa eksperata za nacionalne izveštaje (CGE).


Globalni fond za životnu sredinu (GEF), kao operativno telo finansijskog mehanizma po Konvenciji, pruža finansijsku podršku za pripremu nacionalnih izveštaja i dvogodišnjih ažuriranih izveštaja bilo preko sopstvenih agencija (npr. UNDP, UNEP) ili direktno (od 2011.g.).


Osim toga, Sekretarijat podržava proces izveštavanja kroz organizaciju radionica, saradnju sa bilateralnim i multilateralnim programima podrške, dostavljanje informacija kroz učešće u regionalnim radionicama i sastancima ekspertske grupe, promovisanje razmene informacija, i izgradnju kapaciteta.

 

Obaveze Republike Srbije


Republika Srbija, kao ne-Aneks I država, nema obaveze za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, ali kao i od svih drugih strana i od nje se očekuje da dostavlja informacije o emisijama i uklanjanju gasova sa efektom staklene bašte kao i podatke o aktivnostima koje preduzima radi sprovođenja Konvencije, i aktivnostima koje imaju za cilj integrisanje pitanja klimatskih promena u širi proces planiranja razvoja zemlje. Da bi ispunila svoje obaveze izveštavanja, Srbija treba da priprema Dvogodišnje ažurirane izveštaje svake dve godine i Nacionalne izveštaje svake četiri godine.


Prvi nacionalni izveštaj (INC) Republike Srbije, kao važan nacionalni strateški dokumenat, usvojen je i objavljen 2010.godine. Taj izveštaj naglašava određeni broj pitanja kojima se prepoznaje da je sektor energetike glavni sektor koji doprinosi emisijama gasova sa efektom staklene bašte u Srbiji i istovremeno da je to sektor u kom postoji najveći potencijal za ublažavanje.


Trenutno, uz pomoć UNDP-a i GEF sredstava, Vlada Srbije priprema Drugi nacionalni izveštaj i Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj. Saznajte više o tekućim projektima koji se odnose na izveštavanje po Konvenciji.


Od ratifikacije i primene Konvencije UNFCCC i Kjoto protokola u Srbiji, uloženi su značajni napori u uspostavljanje pravnog, institucionalnog i političkog okvira koji imaju za cilj ispunjavanje obaveza koje proističu iz Konvencije i Protokola. Uvođenje ciklusa dvogodišnjeg izveštavanja po Konvenciji ima važne implikacije za jačanje tehničkih i institucionalnih kapaciteta u oblasti klimatskih promena. Iako je Srbija i dalje snažno opredeljena za sprovođenje Konvencije, ona se suočava sa više značajnih ograničenja – posebno nedostatkom kapaciteta i nepostojanjem kompletnog operativnog sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) aktivnosti u oblasti klimatskih promena (na čijem uspostavljanju se intenzivno radi).