Ciljevi EU u oblasti klime i energije do 2030.g.


Iako EU čini značajan napredak u pogledu postizanja klimatskih I energetskih ciljeva do 2020.g, neophodan je integrisani politički okvir za period do 2030.g radi obezbeđivanja koordiniranog pristupa među svim državama članicama.

U oktobru 2014.g, EU lideri su spotigli sporazum oko političkog okvira za 2030..g za oblast klime i energije, koji treba da učini ekonomski i energetski sistem EU kompetitivnijim, bezbedinijim i održivim i koji će omogućiti napredak u ostvarivanju privrednog razvoja sa niskim emisijama ugljendioksida.

Ključni ciljevi okvira 2030 su:
• smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 40%
• povećanje udela obnovljive energije za najmanje 27%
• povećanje energetske efikasnosti za najmanje 27%

Ovaj okvir takođe ima za cilj izgradnju kompetitivnog I bezbednog energetskog sistema koji treba da omogući pristupačnu energiju za sve potrošače, poveća bezbednost snadbevanja EU energijom, smanji zavnisnost od uvoza energije i obezbedi nove mogućnosti za razvoj i zapošljavanje.
 

Smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 40%
glavni cilj okvira predstavlja obaveza smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte na nivou EU za najmanje 40% ispod nivoa iz 1990.g do 2030.g.


Ovaj cilj treba da obezbedi da se EU nađe na isplativnom putu ka ispunjenju sveopšteg cilja o smanjenju emisija za bar 80% do 2050.g. Da bi se postigao cilj od 40%, sektori koji potpadaju pod EU ETS sistem treba da smanje emisije za 43% u poređenju sa 2005.g. Emisije iz sektora koji nisu uključeni u EU ETS treba da smanje emisije za 30% ispod nivoa iz 2005.g, što svakako mora biti preneto I u nacionalne ciljeve.

Povećanje udela obnovljive energije za najmanje 27%
Evropski savet usvoio je obavezu povećanja udela obnovljive energije za najmanje 27% u ukupnoj potrošnji energije na nivou EEU do 2030.g, što ima ključnu ulogu u tranziciji ka uspostavljanju kompetitivnijeg, bezbednog i održivog energetskog sistema.

Povećanje energetske efikasnosti za najmanje 27%
Evropska komisija predložila je cilj od 30% u uštedi energije do 2030.g, u okviru razmatranja Direktive o energetskoj efikasnosti. Evropski savet je međutim prihvatio indikaktivni cilj od 27% koji će biti revidiran 2020. Godine uz uvažavanje cilja od 30%.

Reforma Sistema EU o trgovini emisijama
Sistem EU trgovine emisijama (EU ETS) biće reformisan i unapređen. Umesto opadajuće stope od 1.74% do 2020.g, granične vrednosti emisija će opadati za 2,2% na godišnjem nivou kako bi se postigao cilj smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte od 43% do 2030.g. Pročitajte više o EU ETS