Priprema Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

OSNOVNE INFORMACIJE


Republika Srbija je od 2001. godine članica Okvirne konvencije UN o promeni klime (UNFCCC), a od 2008. godine Kjoto protokola, u statusu zemlje u razvoju (ne-Aneks I država). Kao ne-Aneks I država članica, Srbija nema obavezu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, ali je u obavezi da redovno podnosi izveštaje Konferenciji strana Konvencije koji uključuju procenu ranjivosti sektora i sistema na izmenjene klimatske uslove, proračune emisija gasova sa efektom staklene bašte, predlog mera mitigacije, kao i da uključi problem klimatskih promena u sektorske i nacionalne strategije razvoja zemlje.

Od ratifikacije Konvencije i Protokola učinjeni su značajni napori na uspostavljanju zakonodavnog, institucionalnog i političkog okvira. Prvi paket zakona u oblasti zaštite životne sredine je donet 2004. godine. Značajan napredak u borbi protiv klimatskih promena se desio započinjanjem procesa pridruživanja EU i usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, posebno imajući u vidu da su osnovni principi relevantnog zakonodavstva EU zapravo zasnovani na borbi protiv klimatskih promena.

Prvi izveštaj Republike Srbije prema UNFCCC je podnet 2010. godine, u kojem je između ostalog navedeno da je energetski sektor najveći izvor gasova sa efektom staklene bašte, ali istovremeno i sektor sa navećim potencijalom za primenu mera mitigacije.

CILJ

Cilj projekta je da se pripremi Drugi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, kao i da se ojačaju nacionalni kapaciteti za implementaciju Konvencije i da se na što efikasniji način uključi problem klimatskih promena u sve sektorske i nacionalne pripritete.

PROFIL PROJEKTA

 • Trajanje projekta: 2012 - 2015
 • Finansiranje projekta: Ukupan budžet je US$ 577,149; Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) je obezbedio US$ 500,000, dok je ostatak obezbeđen u vidu nenovčanih doprinosa od strane partnera na projektu.
 • Projekat se sprovodi u saradnji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Agencije za zaštitu životne sredine sa UNDP.

Aktivnosti

 • Priprema inventara gasova sa efektom staklene bašte za period 2000-2009
 • Procena mera mitigacije i akcioni plan mitigacije do 2030 i 2050. godine
 • Analiza ranjivosti sektora i sistema, i adaptacija na izmenjene klimatske uslove, posebno u sektorima poljoprivrede, šumarstva i vodnih resursa
 • Analiza finansijskih, tehničkih i institucionalnih potreba za ušpešnu implementaciju Konvencije
 • Jačanje nacionalnih kapaciteta u cilju sistematskog pristupa implementaciji Konvencije i drugih regionalnih i međunarodnih incijativa koje se tiču zaštite klime.

Rezultati

 • Pripremljen inventor gasova sa efektom staklene baste za period 2000-2009
 • Pripremljen akcioni plan mitigacije do 2030. godine
 • Procena ranjivosti sektora i sistema na izmenjene klimatske uslove i predložene mere adaptacije
 • Analiza finansijskih, tehničkih i institucionalnih potreba za ušpešnu implementaciju Konvencije

Drugi GEF projekti u oblasti klimatskih promena

 • Priprema Prvog ažuriranog dvogodišnjeg izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

Jačanje nacionalnih kapaciteta u cilju sistematskog pristupa implementaciji Konvencije i borbi protiv klimatskih promena

 

Projekti u R Srbiji u kojima učestvuje UNDP

 • Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji

Doprinos razvijanju programa/akcionog plana mitigacije do 2020. godine

 • Podrška održivom saobraćaju u Beogradu

Jačanje nacionalnih kapaciteta, kao i podizanja svesti javnosti o problemu klimatskih promena

 • Uspostavljanje baze podataka o gubicima izazvanim katastrofama u Republici Srbiji

Jačanje nacionalnih kapaciteta, kao i podizanja svesti javnosti o problemu klimatskih promena


Veza sa drugim akterima u oblasti klimatskih promena

 • Uključivanje problema klimatskih promena u sektorske i nacionalne strategije razvoja zemlje
 • Podrška zajedničkom strateškom pristupu problemu klimatskih promena u Srbiji u skaldu sa UNFCCC i relevantim EU regulativama